"Laboratorium Medyczne" to specjalistyczny kwartalnik skierowany do pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych. Wyodrębnił się z „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego” z początkiem 2018 r., aby precyzyjniej odpowiadać na potrzeby diagnostów laboratoryjnych.

Tematyka czasopisma dotyka organizacji i funkcjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych, a artykuły gromadzone w 6 działach tematycznych, tworzone są przez doświadczonych specjalistów.

Dzięki „Laboratorium Medycznemu”:

✔ Poznasz najnowsze techniki i technologie wykorzystywane w laboratoriach.
✔ Dowiesz się, w jaki sposób efektywnie zarządzać i optymalizować procesy w Twoim laboratorium.
✔ Będziesz na bieżąco z nowelizacjami przepisów prawnych oraz poznasz ich interpretacje.
✔ Sprawdzisz – na najlepszych przykładach – jakie rozwiązania optymalizują funkcjonowanie laboratoriów medycznych.
✔ Zyskasz cenną wiedzę, z której będziesz mógł skorzystać w codziennej pracy.

„Laboratorium Medyczne” jest indeksowane w bazie czasopism naukowych IC Journal Master List (Index Copernicus - 42.47 pkt.), w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej, bazie danych BazTech oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, czasopismu przyznano 5 pkt. MNiSW.

Ponadto jest czasopismem zalecanym diagnostom laboratoryjnym przygotowującym się do egzaminu specjalizacyjnego, uwzględnionym w wykazie piśmiennictwa obowiązującego diagnostów laboratoryjnych realizujących kształcenie specjalizacyjne i przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej w roku 2020.

Szczegóły
Tytuł: Laboratorium Medyczne
Termin pierwszego wydania: marzec 2018 
Liczba stron: 76
Format: 204 x 290 mm
Okładka: miękka
Język wydania: polski
Periodyzacja: kwartalnik

Regulamin publikacji:

 • W czasopiśmie „Laboratorium Medyczne”, wydawanym przez Elamed, publikujemy artykuły poglądowe (przedstawiające nowoczesne technologie i sprawdzone rozwiązania problemów związanych z pracą w laboratoriach medycznych), prace oryginalne (doświadczalne), sprawozdania i materiały zjazdowe oraz komunikaty o planowanych zjazdach i kongresach. Istnieje możliwość publikacji tekstów niezamówionych, o ile nie będzie to kolidowało z aktualnymi planami wydawniczymi.
 • Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych materiałów (tekstów, zdjęć, rysunków, wykresów itp.), a ich publikacja nie może naruszać praw osób trzecich. Zgodnie z Deklaracją z Helsinek z 1975 r., zrewidowaną w 1983 r., nie wolno używać nazwisk, inicjałów, numerów historii choroby ani jakichkolwiek danych, które umożliwiałyby identyfikację pacjenta.
 • Do pracy należy dołączyć oświadczenie, że nie była uprzednio nigdzie publikowana ani wysłana do druku w innym czasopiśmie. W przypadku, gdyby artykuł był uprzednio publikowany, autor obowiązany jest poinformować o tym wydawnictwo.
 • Wszyscy wykazani autorzy nadsyłanych do redakcji prac powinni brać czynny udział w przygotowaniu opracowań przeznaczonych do publikacji.
 • Autor zgłaszający daną pracę oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie w zakresie uprawniającym go do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Elamed jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do nadesłanych materiałów przez osoby trzecie autor zgłaszający zwolni Elamed z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu.
 • Przesłanie pracy oznacza zgodę na przeniesienie na Elamed wszelkich autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu każdą dostępną techniką oraz upoważniają Elamed do udzielania dalszych licencji na dowolnie wybranych przez Wydawnictwo polach eksploatacji, udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie opracowań (przeróbek) oraz tłumaczenia na każdy język i do rozpowszechniania tłumaczeń, pod warunkiem, że materiały zostaną zaakceptowane do publikacji.
 • Pożądana objętość artykułu to maksymalnie 10 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman 12, format A4, 30 wierszy na stronie, odstęp 1,5). Redakcja zastrzega sobie prawo do podziału na części publikowane osobno (po uzgodnieniu z autorem).
 • Na stronie tytułowej należy podać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię, nazwisko i tytuł naukowy każdego z autorów oraz pełną nazwę miejsca pracy. U dołu strony należy umieścić imię i nazwisko, adres, telefon oraz e-mail autora odpowiedzialnego za korespondencję dotyczącą manuskryptu. Druga strona powinna zawierać streszczenie (50-100 słów) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe (3-5 słów) zgodne z Medical Subject Headings (MeSH). Prace oryginalne powinny zawierać: wstęp, opis materiału i metod, wyniki badań i ich omówienie oraz wnioski.
 • Piśmiennictwo powinno być podane według kolejności cytowania. Każda pozycja winna być cytowana w ogólnie przyjęty sposób: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, (gdy autorów jest więcej niż trzech – należy podać pierwszego, zastępując pozostałe nazwiska skrótem „i wsp.”), tytuł pracy, nazwa czasopisma podana zgodnie z obowiązującym skrótem, rocznik, tom (numer), strony. W przypadku podręczników należy podać nazwisko i pierwszą literę imienia autora, tytuł dzieła i rozdziału, wydawcę, miejsce i rok wydania, strony.
  W przypadku bardzo dużej liczby pozycji redakcja zastrzega sobie możliwość niepublikowania piśmiennictwa z adnotacją: „Piśmiennictwo dostępne na www.laboratorium.elamed.pl”. Nie należy podawać informacji niepublikowanych, wynikających z rozmów lub zasłyszenia.
 • Prace można nadsyłać pocztą elektroniczną. Aby maksymalnie ułatwić opracowanie techniczne tekstu i uniknąć ewentualnych problemów przy redagowaniu, prosimy o dostosowanie się do następujących wskazówek:
  1. Dokument stworzony w formacie Word powinien mieć rozszerzenie doc. Tekst napisany w jakimkolwiek innym edytorze powinien mieć rozszerzenie txt. Tekst pracy włącznie ze streszczeniami, słowami kluczowymi, piśmiennictwem i podpisami pod rysunkami i schematami należy umieścić w jednym pliku.
  2. Ilustracje (zdjęcia, slajdy) przekazywane w formie elektronicznej powinny być zapisane w formacie .tif, .jpg, .eps, rozdzielczość minimum 300 dpi, skala 1:1. Rysunki i schematy w formie elektronicznej należy umieszczać w odrębnym pliku (poza tekstem pracy), ponumerowane i opatrzone podpisami.
 • Prace nadesłane do redakcji poddawane są ocenie i recenzji przez wyznaczonych przez redakcję recenzentów. Autorzy zobowiązani są do odniesienia się do uwag recenzentów. Wszystkie prace podlegają ocenie kolegium redakcyjnego lub wyznaczonych recenzentów i są anonimowe.
  W przypadku wniesienia uwag do treści pracy przez recenzentów redakcja przekazuje autorowi stosowne propozycje i wnioski. Jeśli konieczne jest dokonanie uzupełnień lub zmian w tekście, publikacja artykułu może zostać wstrzymana do czasu uczynienia niezbędnych poprawek.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych zmian redakcyjnych, poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itd., powstałych wskutek omyłek maszynowych).
 • Redakcja może przed przekazaniem materiału do druku przesłać go autorowi wyłącznie celem weryfikacji zgodności materiału przygotowanego do druku z materiałem nadesłanym przez autora. Nie zajęcie stanowiska przez autora w terminie dwóch dni od daty wysłania materiału oznacza brak uwag autora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli ujawnią się istotne błędy w publikacji, redakcja może uwzględnić wniosek autora w przedmiocie zmian artykułu w stosunku do wersji nadesłanej.
 • Redakcja informuje, że ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Wyjaśnienie: z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 • Wynagradzanie prac zamówionych: o ile nie zostało inaczej ustalone w bezpośredniej rozmowie z autorem, honorarium obejmujące przeniesienie na Wydawcę autorskich praw majątkowych do publikacji na wszelkich polach eksploatacji obliczane jest wg wierszówki. W przypadku prac zbiorowych ulega podziałowi na kwoty cząstkowe przeznaczone dla poszczególnych autorów – równe, o ile autorzy nie przedstawią własnej propozycji podziału. W przypadku nadesłania artykułu po upływie terminu zamówienia nie gwarantujemy publikacji tekstu i wypłaty honorarium na uprzednio ustalonych warunkach. Wypłata honorarium ma miejsce po opublikowaniu artykułu.
 • Prace niezamówione publikujemy w miarę wolnego miejsca w planie wydawniczym.

Artykuły prosimy przesyłać na adresy:
m.ullmann@elamed.pl
lm@elamed.pl

Procedura recenzowania publikacji naukowych:

 • Artykuły naukowe nadesłane do redakcji, podlegają recenzji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Recenzji wewnętrznej dokonuje redakcja, oceniając artykuł pod kątem: zgodności z linią programową i profilem tematycznym kwartalnika, a także oryginalności oraz wartości naukowej i/ lub praktycznej artykułu.
 • W wyniku recenzji wewnętrznej redaktor tematyczny wydaje rekomendację co do zasadności skierowania artykułu do recenzji zewnętrznej (jego zwrotu autorowi do korekty lub rezygnacji z publikacji), sugerując osoby recenzentów zewnętrznych.
 • Do recenzji zewnętrznej każdego artykułu powołuje się recenzentów afiliowanych poza jednostką afiliacji jego autora (-ów), przekazując im artykuły pozbawione personaliów ich autorów.
 • Personaliów recenzentów poszczególnych artykułów nie ujawnia się. Podlegają one ujawnieniu w zbiorczej liście recenzentów współpracujących z redakcją, publikowanej na stronie internetowej.
 • Recenzje zewnętrzne recenzenci przygotowują na formularzach dostarczonych przez redakcję. Zawierają one m.in. rekomendację, co do zasadności: publikacji artykułu, jego publikacji po korekcie autorskiej lub jego odrzucenia.
 • Zgodne recenzje zewnętrzne są wiążące dla redakcji. W przypadkach spornych (odmienne oceny artykułu) decyzję o dalszym postępowaniu z artykułem podejmuje Redaktor Naczelny lub jego zastępca – po zasięgnięciu opinii redaktora tematycznego i/lub statystycznego.
 • Artykuł skierowany do korekty autorskiej:
 1. po recenzji wewnętrznej – podlega ponownie opisanej wyżej procedurze,
 2. po recenzji zewnętrznej – podlega ocenie redaktora tematycznego i / lub statystycznego, sprawdzającej dokonanie stosownej, zasadnej korekty autorskiej.
 • Artykuł zaakceptowany do druku podlega redakcji i korekcie językowej, prowadzonej przez sekretarza redakcji/ redaktora prowadzącego i redaktora językowego.
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij