Laboratorium Medyczne wydanie nr 2-3/2020
Laboratorium Medyczne wydanie nr 2-3/2020

Oddajemy do Państwa rąk podwójny numer Laboratorium Medycznego, tym razem w formie elektronicznej. W aktualnym numerze prezentujemy Państwu materiały z konferencji, którą planowaliśmy na kwiecień oraz z Webinarium zorganizowanego przez firmę Mindray Medical Poland. Przedstawiamy tłumaczenie indonezyjskiego artykułu, w którym autorzy porównali zgodność wyników standardowego pomiaru stężenia bilirubiny całkowitej z wynikami uzyskanymi przy użyciu minimalnie inwazyjnego testu paskowego Bilistick i nieinwazyjnego bilirubinometru przezskórnego. Wykazano jednakową wiarygodność powyższych testów. W artykule dotyczącym organizacji badań z dziedziny immunologii krwinki czerwonej przedstawiono rolę nowoczesnych metod badawczych, których systematyczne wdrażanie w codziennej praktyce sprawia, że częstość poważnych niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych w Polsce nie odbiega a nawet jest niższa od obserwowanej w innych krajach. Z przyjemnością przedstawiamy również artykuły przygotowane na podstawie wykładów prezentowanych w czasie majowego Webinarium na temat organizacji pracy laboratorium diagnostycznego w czasie i po pandemii COVID-19. Polscy Eksperci z dziedzin: wirusologii, immunologii, mikrobiologii, diagnostyki laboratoryjnej, epidemiolodzy i klinicyści przedstawili swoje doświadczeniami zdobyte w czasie trwania pandemii SARS-CoV-19.

BADANIA I WYNIKI

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w dobie pandemii COVID-19

Medyczne laboratorium diagnostyczne wykonuje zarówno badania wykrywające obecność wirusa w organizmie pacjenta chorego na COVID-19, jak również badania immunologiczne, świadczące o przebyciu zakażenia. Ważną rolę odgrywają także wyniki badań biochemicznych czy hematologicznych, konieczne do monitorowania aktualnego stanu pacjenta i pozwalające prognozować przebieg choroby, której do końca jeszcze nie poznaliśmy.

Jakie zmiany dla medycyny laboratoryjnej przyniosła pandemia COVID-19?

Pandemia COVID-19 nieodwracalnie zmieniła świat i ludzi – wpłynęła na codzienne zachowania ludzi, zmieniła relacje międzyludzkie, przewartościowała priorytety, ale także wpłynęła na gospodarkę w skali globalnej. Medycyna oczywiście też zmieniła się nieodwracalnie i najbliższe miesiące i lata ujawnią pełnię zmian wywołanych pandemią, a ich zakres zapewne obejmie zapewne jeszcze inne niż wskazane powyżej obszary.

Diagnostyka serologiczna w zakażeniach SARS-CoV-2

W badaniach epidemiologicznych COVID-19 niezbędne są populacyjne badania serologiczne, które są zdecydowanie tańsze od badań molekularnych i w odróżnieniu od tych ostatnich umożliwiają ocenę retrospektywną zachorowań oraz ocenę odporności stadnej przy dużym odsetku niezdiagnozowanych osób chorujących bezobjawowo.

Laboratorium w klinice chorób zakaźnych

Diagnostyka laboratoryjna stanowi niezbędny element nie tylko w diagnostyce zakażenia SARS-CoV-2, monitorowaniu przebiegu choroby i odpowiedzi na leczenie, ale również dostarcza cennych informacji dotyczących patogenezy choroby COVID-19. Nadal poszukuje się specyficznych czynników ryzyka oraz wczesnych markerów ciężkiej choroby.

Zakaźność materiału biologicznego przyjmowanego do badań wirusa SARS-CoV-2

Zaleca się, aby pobieranie próbek było przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony personel. Zaleca się również, aby transport i przechowywanie odbywały się w warunkach, gwarantujących zachowanie integralności próbki (np. schłodzonej lub zamrożonej, stosownie do okoliczności czy warunków). Próbki oczekujące na badanie powinny być również przechowywane w odpowiednich warunkach celem zminimalizowania zmian zachodzących w materiale biologicznym. Prawidłowe opisanie materiału biologicznego ostatecznie wpływa na szybkość uzyskania wyniku badania.

Infekcje a choroby autoimmunizacyjne

U chorych na choroby reumatyczne obserwuje się zwiększone ryzyko infekcji. Do najsilniejszych predyktorów należą: upośledzona funkcja układu immunologicznego, leczenie immunosupresyjne i przede wszystkim utrzymująca się duża aktywność choroby.

ROZMOWA NUMERU

W dobie epidemii praca diagnostów zostaje w końcu doceniona

Rozmowa z Renatą Mond-Paszek – Rzecznik praw diagnosty laboratoryjnego

BADANIA I WYNIKI

Zgodność wyników przezskórnego pomiaru stężenia bilirubiny i testu paskowego Bilistick z oznaczeniem bilirubiny w surowicy u wcześniaków poddawanych fototerapii

W niniejszym badaniu porównano zgodność wyników uzyskanych przy użyciu minimalnie inwazyjnego testu paskowego Bilistick i nieinwazyjnego bilirubinometru przezskórnego (TcB) ze standardowym pomiarem stężenia bilirubiny całkowitej w surowicy (TSB) u przedwcześnie urodzonych noworodków poddawanych fototerapii.

Badania w miejscu opieki nad pacjentem (POCT) – może być lepiej

Wdrażanie POCT jest dla placówki ochrony zdrowia wysiłkiem organizacyjnym i finansowym związanym z organizacją i wyposażeniem stanowisk POCT, nadzorem, czasem również kosztami osobowymi. Stąd bardzo ważna jest wnikliwa ocena klinicznych potrzeb i możliwości wykonywania badań w tym trybie, optymalnie dokonywana przez powoływany w placówce zespół ds. POCT z reprezentacją lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, służb technicznych i administracji.

Badania z dziedziny immunologii transfuzjologicznej krwinki czerwonej w Polsce

W przypadkach trudności uniemożliwiających wydanie jednoznacznego wyniku określającego grupę krwi czy ustalenie swoistości przeciwciał w pracowni konsultacyjnej CKiK, badania kierowane są do IHiT. Badania prowadzone są metodami serologicznymi w Pracowni Immunologii Krwinek Czerwonych oraz metodami biologii molekularnej w Pracowni Genetyki Komórek Krwi. Dotyczą one głównie określenia rzadkiej grupy krwi w układzie ABO, słabych odmian antygenu D lub innych antygenów z układu Rh, ustalenie swoistości alloprzeciwciał do antygenu o wysokiej (>99%) lub niskiej (<1%) częstości występowania w populacji.

Rola immunoglobuliny E w kreowaniu reakcji autoimmunologicznych

Obserwacje ostatnich lat wskazują na co raz większy udział immunoglobuliny E w powstawaniu chorób autoimmunologicznych, co może sugerować, iż obydwa procesy tj. alergiczne zapalenie IgE-zależne i autoimmunizacja wzajemnie się przenikają.

Nocna napadowa hemoglobinuria – charakterystyka i rozpoznawanie

W nocnej napadowej hemoglobinurii (NNH) komórki krwi nie posiadają na swojej powierzchni białek CD55 i CD59 i są bardzo wrażliwe na zależną od dopełniacza lizę.

Pierwotne Niedobory Odporności

Pierwotne Niedobory Odporności (PNO) stanowią heterogenną grupę ok. 300 schorzeń układu odpornościowego, charakteryzującą się zaburzeniami jego funkcji a w konsekwencji przewlekłymi i nawracającymi zakażeniami układu oddechowego i innych narządów oraz dużym ryzykiem rozwoju chorób nowotworowych, autoimmunizacyjnych i alergicznych. Mianem PNO określamy więc wszelkie stany chorobowe, w których zdolność układu odpornościowego do zwalczania zakażeń jest upośledzona lub występuje jej brak.

Znaczenie nowoczesnej diagnostyki molekularnej w terapii przeciwnowotworowej

W niniejszym artykule przedstawiono wybór akceptowanych terapii celowanych, wskazując na potrzebę multidyscyplinarnego podejścia do diagnostyki i planowania terapii.

PRAWO - ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE

Jak optymalnie zarządzać medycznym laboratorium diagnostycznym w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów

Sukces laboratorium zależy w dużej mierze od pragmatyzmu nim zarządzających, zwłaszcza umiejętności połączenia logicznego i praktycznego działania ze szczyptą wizjonerstwa, tak aby „teraz” laboratorium było bazą jego rozwoju „potem”, a normy i prawo nie były przeszkodą tylko wsparciem stabilnego działania tego specyficznego organizmu.

Weryfikacja wykonawców oraz badanie i ocena ofert w zamówieniach publicznych. Część 2

Cały proces weryfikacji wykonawców oraz badania i oceny ofert jest stosunkowo skomplikowany i podczas niego zamawiający musi podjąć wiele czynności. W dodatku należy pamiętać, że cały tok postępowania będzie wyglądał nieco inaczej w zależności od tego, czy zastosowana zostanie procedura zwykła, czy też procedura odwrócona.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij